Mevzuat

01.10.2013 2013/33-02 Sayılı Senato Kararı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İKÇÜ-DEPAR): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

ç) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; deprem mühendisliği ile ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak, Merkeze başvuran özel ve tüzel kişilere deprem mühendisliği alanında danışmanlık hizmeti sunmak, alanında donanımlı profesyonelleri yetiştirmek amacıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, yapılan eğitim ve araştırmaların verimliliği ile niteliğini arttırmak, deprem mühendisliği alanında araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve kaliteli mühendislik hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Deprem mühendisliği alanında araştırma faaliyetinde bulunmak, özel ve tüzel kişilerden gelen talepleri değerlendirmek.

b) Deprem mühendisliği ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki standartları izleyerek nitelikli mühendislik hizmeti sunmak, söz konusu standartları bilimsel açıdan değerlendirerek bunların geliştirilmesine yönelik araştırma çalışmaları gerçekleştirmek.

ç) İlgili alanda, Üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitülerinde yürütülen lisans, lisansüstü eğitiminde gerekli her türlü uygulama alanını ve desteğini sağlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak.

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Depreme dirençli bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere, Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Toplumun deprem, depreme hazırlıklı olmak ve benzeri konularda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, kongre, sempozyum, seminer, panel, bilim okulu ve benzeri etkinlikleri organize etmek.

ğ) Üniversite öğrencilerinin ve personelinin deprem bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

h) Rektörlük ve Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; deprem mühendisliği alanında uluslararası yayınları bulunan, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyelerinden bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

c) Merkeze bağlı idari ve teknik personelin yönetim ve denetimini; bunların çalışmalarına ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek ve buna ilişkin işlemleri yapmak.

ç) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren birimlerin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit etmek.

h) Yurtiçi ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği imkanlarını geliştirmek.

ı) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak.

i) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin aşağıda sayılan bölüm/anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilen birer üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur:

a) İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri arasından bir kişi.

b) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri arasından bir kişi.

c) Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasından bir kişi.

ç) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri arasından bir kişi.

d) Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri arasından bir kişi.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa katılmayan üye yerine aynı bölümden/anabilim dalından bir üye Rektör tarafından görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kuruluna Müdür ve gerekli hallerde Rektör başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan proje ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan birimleri, laboratuvarları, yapısal risk tespitine yönelik birimler ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Merkezce verilen danışmanlık ve laboratuvar hizmetlerine ilişkin esasları düzenlemek.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13 – (1) Ünite ve birimler, Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunca oluşturulur.  Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işleri için oluşturulan diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

Komisyonlar

MADDE 14 – (1) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından komisyonlar oluşturulabilir. Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Başa Dön